PROGRAMFÖRKLARING

Föreningens syften är att uppmärksamma frågor om kulturarv, kreativa uttryck och mental hälsa samt att verka för att människor som varit patienter inom psykiatrin och utsatts för övergrepp men också kanske har positiva minnen, erkänns och blir viktiga aktörer för att förvalta psykiatrins kulturarv.

Föreningen är en plattform för brukare, ex-patienter, forskare, kliniker, konstnärer, musei- och kulturarvsaktörer och andra intresserade. Medlemmar kan om de önskar exempelvis skriva texter till föreningens hemsida, skapa utställningar, eller driva olika former av projekt.

På sikt kommer föreningen att söka medel för exempelvis arrangemang och kurser samt integrera sin verksamhet med forskningsinsatser.

Fokus för föreningens verksamhet ligger på samtida kulturella uttryck samt psykiatrins materiella och immateriella kulturarv samt vad vi kan lära av historien. Minnen och berättelser kan uttryckas i klassiska former av dokumentation såsom forskningsartiklar, autobiografier, journalistiska texter och foton men även via dikter, kreativa berättelser, konst eller konsthantverk. 2019-10-21

Vi är glada att hälsa vår nye hedersmedlem Geoffrey Reaume välkommen!

Geoffrey Reaume är docent i kritisk funktionshinderforskning vid Universitetet i York, Canada. Han disputerade i historia 1997. Hans avhandling fokuserade lyfte fram människor som var intagna på psykiatriska institutioner på 1800-talet. Han skapade den första universitetskursen i ”Mad people’s history” och är en av grundarna till Mad studies.

I början av 2020 besökte han Göteborg och höll flera workshops med vår förening. Vi hann också visa honom området för Lillhagens sjukhus och kulvertarna med målningar som personer som var intagna på Lillhagen målade.

På bilden syns Geoffrey med sin son då de besökte Stockholm, i samband med att Geoffrey talade på konferensen ”The heritage of psychiatry” som anordnades vid Göteborgs universitet 2019.

Geoffrey Reaume and his son in Gothenburg

STYRELSE 2024/ BOARD OF DIRECTORS

Ordförande/Chairperson Annica Engström
Kassör/Treasurer Mostafa Hosseini
Sekreterare/Secretary Elisabeth Punzi

Ledamöter/Board members Marie Erbéus, Paula Femenias, Paula Lindblom, Savannah Rosén

Suppleanter/Deputy member  Helen Johansson

Bild: Patientmålning i Lillhagens kulvert
Photo: Patient painting at Lillhagens culverts
Photo: A. Engström 2020

MANIFESTO

The association’s aim is to draw attention to issues of cultural heritage, creative expression and mental health. We work to ensure that people who have been patients in psychiatry, both those who have been abused and those who may have positive memories, are recognised and become important stakeholders in managing psychiatry’s cultural heritage.

The association is a platform for patients, ex-patients, researchers, clinicians, artists, those active in museums and cultural heritage, and other stakeholders. Members are free to write texts for the association’s website, create exhibitions, or run different forms of projects.

Over time, the association will seek funding for events and courses and integrate its activities with research efforts.

The focus of the association’s activities is on contemporary cultural expressions, the material and intellectual heritage of psychiatry and what we can learn from history. Memories and stories can be expressed in such classical forms of documentation as research articles, autobiographies, journalistic texts and photographs, but also through poems, creative fiction, art or crafts. 21 October 2019