Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020

En glad nyhet! Vi har beviljats projektstöd ur Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020. Projektet leds av Linda Weichselbraun (doktorand Inst. för sociologi & arbetsvetenskap, GU) och Annica Engström (Föreningen Mad Heritage & Contemporary Arts) och skall sammanställa en antologi arbetstiteln ”Mad Heritage and Contemporary Arts”. Antologin är ett steg mot att etablera det nya forskningsfältet Mad Studies i Sverige.

The Heritage Academy’s development funds 2020

Great news! We have been granted project funding from the Swedish Heritage Academy’s 2020 development funds. The project is being led by Linda Weichselbraun (doctoral student at the Department of Sociology & Work Science at the University of Gothenburg) and Annica Engström (Mad Heritage & Contemporary Arts Association). They will compile an anthology with the working title “Mad Heritage and Contemporary Arts”. The anthology is a step toward establishing the new research field of Mad Studies in Sweden.

Läs mer om projektet /Read more