Forum Kulturarv 8-9 nov 2021- arrangerad av Kulturarvs akademin

Vi var inbjudna att presentera Antologin Mad heritage and contemorary arts som är under arbete. Projektet har fått stöd från Kulturarvsakademin.

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier,
CCHS/Göteborgs universitet, Förvaltningen för kulturutveckling/Västra Götalandsregionen,
Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Institutet för språk och
folkminnen (ISOF), Museinätverk Väst genom Bohusläns museum

Forum Cultural Heritage 8-9 Nov 2021- arranged by the Cultural Heritage Academy

We were invited to present the Anthology Mad heritage and contemporary arts we are currently working on. The project has received support from the Cultural Heritage Academy. The Cultural Heritage Academy is a collaboration between the Center for Critical Cultural Heritage Studies, CCHS / University of Gothenburg, Administration for Cultural Development / Västra Götaland Region, The State Museums of World Culture / The World Culture Museum in Gothenburg, The Institute of Languages ​​and folklore (ISOF), Museum Network West through Bohuslän’s museum

Läs mer/Read more

Mad studies – en workshop med Geoffrey Reaume

I februari 2020 var Geoffrey Reaume gästforskare vid Center för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Han var med och startade föreningen Psychiatric Survivor Archives of Toronto och bidrog till att den mur som patienter tvingades bygga vid Toronto hospital for the insane i slutet av 1800-talet bevaras.

Mad studies – a workshop with Geoffrey Reaume

In February 2020, Geoffrey Reaume was a guest researcher at the Centre for Critical Heritage Studies (CCHS) and the Department of Social Work, University of Gothenburg. He was a founder member of the association “Psychiatric Survivor Archives of Toronto” and contributed to the preservation of the wall that patients built as forced labour at the Toronto hospital for the insane in the late 19th century.

Läs mer/Read more

Pat. är frisk och pigg

I maj 2019 arrangerades en öppen föreläsning och visning av filmen Pat. är frisk och pigg – för övrigt på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Föreläsningen hölls av vår hedersmedlem Gunnel Bergstrand och arrangerades av Center för kritiska kulturarvsstudier.

The patient is otherwise healthy and alert

In May 2019, an open lecture and a screening of the film The patient is otherwise healthy and alert were held at the Department of Psychology, University of Gothenburg. The lecture was held by our honorary member Gunnel Bergstrand and organised by the Centre for Critical Heritage Studies.

Läs mer/Read more

Symposium om Konst och återhämtning

Ett symposium om Konst och återhämtning arrangerades på Akademin Valand i februari 2018. På symposiet lyftes konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning och att detta är ett kulturarv som återupptäcks.

Symposium on art and recovery

 A symposium on Art and Recovery was organised at Valand Academy in February 2018. The symposium highlighted artistic expression as a path to recovery and as a heritage that is being rediscovered.

Läs mer/Read more