Sites of conscience

Flera av våra medlemmar har bidragit till en ny bok!

Boken Sites of conscience. Place, memory and the project of desintitutionalization har nyligen givits ut av förlaget University of British Columbia Press i Canada. Våra medlemmar Helena Lindbom och Elisabeth Punzi har skrivit ett kapitel till boken och vår hedersmedlem Geoffrey Reaume har skrivit ett annat. Elisabeth Punzi var tillsammans med forskaren Linda Steele från Australien redaktör för boken. Dessutom har Elena Demke från Tyskland, som bidrog till vår bok Mad heritage, skrivit ett kapitel.

Sites of conscience är ett internationellt nätverk för historiska platser där övergrepp och förtryck skett. Det kan handla om folkmord, förtryck av minoriteter och ursprungsbefolkningar, övergrepp vid institutioner, eller tortyr-center. Sites of conscience handlar inte bara om att minnas dessa platser utan även om att se dem som del av vårt gemensamma kulturarv, lyfta berättelser och minnen, ifrågasätta etablerade sanningar och lära från historien. Det handlar också om att se vilka former av förtryck och övergrepp som sker idag, problematisera det som ses nu som självklart, och försöka ändra på det som är fel idag.

Denna bok har ett Sites of conscience perspektiv på nu nedlagda psykiatriska institutioner och institutioner för personer med funktionsnedsättningar. Helena och Elisabeth har skrivit ett kapitel om Lillhagen, hur de vandrade på Lillhagen tillsammans och hur de känner att gamla nedlagda psykiatriska institutioner kan bli hågkomna på ett värdigt sätt. Om du vill läsa mer om boken kan du göra det via länken nedan.

https://www.ubcpress.ca/sites-of-conscience

Normalitetens gränser bokomslag

Boktips

Niclas Dahllöf och Elisabeth Punzi som är aktiva i vår förening tipsar om den nyutkomna boken Normalitetens gränser. Diagnoser och identiteter i omvandling av Thomas Johansson och Marcus Herz, utgiven av Studentlitteratur.

Thomas Johansson är psykolog och forskare, Marcus Herz är socionom och forskare, båda vid Göteborgs universitet och tillsammans undersöker de hur psykiskt lidande söker sin diagnos, hur diagnoser är formade av intressen och förhandlingar och hur vi i vår moderna tid alltmer ser oss själva och andra i diagnostiska termer, som blir som identiteter. Författarna tar inte ställning för eller emot diagnoser utan problematiserar deras uppkomst och effekter. Boken är välskriven och väl underbyggd. Den är skriven med stor empati för den som fått fel diagnos och den ger mycket spännande kunskap. Till vår stora glädje har författarna gett utrymme åt Mad studies och beskriver boken som vår förening skrivit och gett ut. Så roligt! VI kan verkligen rekommendera boken.

Lyssna på Elisabeth Punzi som berättar om Mad studies och kritiska kulturarvsstudier i podden GALET.

GALET är en  podd om psykiskhälsa och välbefinnande i en ny tid.Podden är en del av webbmagasinet Mad in Sweden:s syfte att fungera som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykiskt lidande.

GALET – lyssna här

Skammens resa – föredrag av Gunnel Bergstrand
Måndag 17 okt kl 11-12

Gunnel bergstrand 87 år berättar om skammen som följt henne genom livet efter att ha vårdats på Restads mentalsjukhus 1950-talet.
Hon medverkar också i boken Mad studies, kulturarv och konst.
Gratis entré – Frölunda Kulturhus, lokal ”Bamba”

The journey of shame – lecture by Gunnel Bergstrand
Monday, Oct. 17 at 11-12

Gunnel Bergstrand, 87 years old, talks about the shame that followed her throughout her life after being treated at Restad’s mental hospital in the 1950s.
She also appears in the book Mad studies, cultural heritage and art.
Free entry – Frölunda Cultural Center, the hall ”Bamba”

 

Boksläpp av antologin Mad heritage, kulturarv och konst på Kulturnatta!
Fredag 28 okt kl 19-22

Antologin Mad heritage, kulturarv och konst är klar! Boksläpp under Kulturnatta den 28 oktober 2022 på bokhandeln Aniara, Linnégatan 63 i Göteborg. Under kvällen blir det olika framträdanden och konstutställning med verk av Stina Axelsson, Stefan Johansson och Paul Hansen. Öppet kl 19-22. Du kan redan nu köpa boken på Aniara.

Boken innehåller 30 kapitel av ”patienter”, forskare, kliniskt verksamma, konstnärer och museipersonal som ger sina perspektiv på psykiskt lidande, galenskap och kulturarv. Redaktörer är Annica Engström och Elisabeth Punzi. Välkommen till vår värld av Mad heritage och kreativa uttryck.

Boken presenterar Mad studies och Kritiska kulturarvsstudier. Dessa två discipliner är lite bråkiga. De ifrågasätter etablerad kunskap om både psykiskt lidande och kulturarv. Gräsrotsperspektiv och kreativa uttryck är viktiga, dels för att förstå psykiskt lidande och galenskap bortom diagnoser och medicinska perspektiv och dels för att lyfta det kulturarv som tillhör människor som ansetts galna. Boken är ett samarbete mellan föreningen Mad heritage and contemporary arts och Centrum för kritiska kulturarvsstudier Göteborgs universitet med stöd av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, och ges ut på Trapart förlag.

Länk till program Kulturnatta

Book release! Mad Heritage, Cultural Heritage and Art
Friday, Oct. 28 at 19-22 ”Kulturnatta” in Gothenburg.

The anthology Mad Heritage, Cultural Heritage and Art is here! Book release will take place during Culture Night on 28 October 2022 at the Aniara bookstore in Gothenburg.
During the evening there will be various performances and an art exhibition with works by Stina Axelsson, Stefan Johansson and Paul Hansen. Open at 19-22. The book is now available at Aniara bookstore.

 The book contains 30 chapters by ”patients”, researchers, clinicians, artists and museum staff who give their perspectives on mental suffering, madness and cultural heritage. Editors are Annica Engström and Elisabeth Punzi. Welcome to our world of mad heritage and creative expression.

The book presents Mad Studies and Critical Cultural Heritage Studies. These two disciplines are a bit rowdy. They question established knowledge about both mental suffering and cultural heritage. Grassroots perspectives and creative expressions are important, partly to understand mental suffering and madness beyond diagnoses and medical perspectives and partly to lift the cultural heritage of people considered mad. The book is a collaboration between the association Mad Heritage and Contemporary Arts and the Center for Critical Cultural Heritage Studies at University of Gothenburg with support from King Gustaf VI Adolf’s fund for Swedish culture, and is published by Trapart publishing house.

Läs mer/read more

Forum Kulturarv 8-9 nov 2021- arrangerad av Kulturarvs akademin

Vi var inbjudna att presentera Antologin Mad heritage and contemorary arts som är under arbete. Projektet har fått stöd från Kulturarvsakademin.

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier,
CCHS/Göteborgs universitet, Förvaltningen för kulturutveckling/Västra Götalandsregionen,
Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Institutet för språk och
folkminnen (ISOF), Museinätverk Väst genom Bohusläns museum

Forum Cultural Heritage 8-9 Nov 2021- arranged by the Cultural Heritage Academy

We were invited to present the Anthology Mad heritage and contemporary arts we are currently working on. The project has received support from the Cultural Heritage Academy. The Cultural Heritage Academy is a collaboration between the Center for Critical Cultural Heritage Studies, CCHS / University of Gothenburg, Administration for Cultural Development / Västra Götaland Region, The State Museums of World Culture / The World Culture Museum in Gothenburg, The Institute of Languages ​​and folklore (ISOF), Museum Network West through Bohuslän’s museum

Läs mer/Read more

Mad studies – en workshop med Geoffrey Reaume

I februari 2020 var Geoffrey Reaume gästforskare vid Center för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Han var med och startade föreningen Psychiatric Survivor Archives of Toronto och bidrog till att den mur som patienter tvingades bygga vid Toronto hospital for the insane i slutet av 1800-talet bevaras.

Mad studies – a workshop with Geoffrey Reaume

In February 2020, Geoffrey Reaume was a guest researcher at the Centre for Critical Heritage Studies (CCHS) and the Department of Social Work, University of Gothenburg. He was a founder member of the association “Psychiatric Survivor Archives of Toronto” and contributed to the preservation of the wall that patients built as forced labour at the Toronto hospital for the insane in the late 19th century.

Läs mer/Read more

Pat. är frisk och pigg

I maj 2019 arrangerades en öppen föreläsning och visning av filmen Pat. är frisk och pigg – för övrigt på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Föreläsningen hölls av vår hedersmedlem Gunnel Bergstrand och arrangerades av Center för kritiska kulturarvsstudier.

The patient is otherwise healthy and alert

In May 2019, an open lecture and a screening of the film The patient is otherwise healthy and alert were held at the Department of Psychology, University of Gothenburg. The lecture was held by our honorary member Gunnel Bergstrand and organised by the Centre for Critical Heritage Studies.

Läs mer/Read more

Symposium om Konst och återhämtning

Ett symposium om Konst och återhämtning arrangerades på Akademin Valand i februari 2018. På symposiet lyftes konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning och att detta är ett kulturarv som återupptäcks.

Symposium on art and recovery

 A symposium on Art and Recovery was organised at Valand Academy in February 2018. The symposium highlighted artistic expression as a path to recovery and as a heritage that is being rediscovered.

Läs mer/Read more