Workshop med Geoffrey Reaume

I februari 2020 var Geoffrey Reaume gästforskare vid Center för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Geoffrey höll välbesökta öppna föreläsningar och hade en workshop med vår förening. Geoffrey är docent i critical disability studies och historiker. Han är även en av frontfigurerna inom Mad studies, ett interdisciplinärt fält där kliniker, forskare, ex-patienter, brukare, konstnärer och anhöriga arbetar tillsammans för att förstå psykisk ohälsa. Perspektivet är kritiskt mot den etablerade psykiatrin och dess förklarings- och behandlingsmodeller och även kritiskt mot att forskare och kliniker ges tolkningsföreträde. Istället lyfts att personer med egna patienterfarenheter besitter ovärderlig kunskap. Inom Mad studies framhålls också att tillstånd som brukar ses som symtom lika gärna kan handla om egenskaper och tillstånd som är meningsbärande eller så kan de vara reaktioner på svåra upplevelser.

Geoffrey arbetar för att övergrepp som begåtts mot patienter inom psykiatrin ska uppmärksammas och att spår efter patienterna ska betraktas som kulturarv. Han var med och startade föreningen Psychiatric Survivor Archives of Toronto och bidro till att den mur som patienter tvingades bygga vid Toronto hospital for the insane i slutet av 1800-talet bevaras. Plaketter som erkänner patienterna och det tvångsarbete de utförde har installerats.

Vid workshopen delade Geoffrey sina erfarenheter av hur en kan gå tillväga för att minnas och göra tystade patienters röster och liv hörda samt hur vi kan lära av historien för att förstå orättvisor och övergrepp som begås idag.