Antologin ”Mad studies, kulturarv och konst”

Antologin Mad heritage, kulturarv och konst är klar! Välkommen till vår värld av Mad heritage och kreativa uttryck. Boken innehåller 30 kapitel av ”patienter”, forskare, kliniskt verksamma, konstnärer och museipersonal som ger sina perspektiv på psykiskt lidande, galenskap och kulturarv. Redaktörer är Annica Engström och Elisabeth Punzi. I redaktionskommitén deltog Helen Johansson. Omslagsbilder Marta Wandt och Samuel Gynnemo. 

Boken presenterar Mad studies och Kritiska kulturarvsstudier. Dessa två discipliner är lite bråkiga. De ifrågasätter etablerad kunskap om både psykiskt lidande och kulturarv. Gräsrotsperspektiv och kreativa uttryck är viktiga, dels för att förstå psykiskt lidande och galenskap bortom diagnoser och medicinska perspektiv och dels för att lyfta det kulturarv som tillhör människor som ansetts galna.

Boken är ett samarbete mellan föreningen Mad heritage and contemporary arts och Centrum för kritiska kulturarvsstudier GU med stöd av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, och ges ut på Trapart förlag. Boksläpp under Kulturnatta den 28 oktober 2022 på bokhandeln Aniara i Göteborg.

Mad Studies är ett interdisciplinärt fält där kliniker, forskare, ex patienter, brukare, konstnärer och anhöriga arbetar tillsammans för att förstå psykisk ohälsa och förbättra insatser för personer med psykisk ohälsa. Vid GU har fältet nyligen börjat uppmärksammas, bland annat genom den offentliga föreläsningen ”Mad people’s history, mad studies and critical heritage studies” i februari 2020. Denna lockade närmare 80 personer, vilket vittnar om det stora intresset för fältet.

I projektet med antologin strävar vi efter att använda kulturarvet på ett nytt sätt genom att fokusera på kulturarvet underifrån. Antologin möjliggör för personer med erfarenhet av psykiatri att uttrycka sin egen kulturarvshistoria och göra kulturarvet till sitt. Ohörda erfarenheter ges här utrymme och chans att omvärderas. Detta genom att berättelser och kreativa uttryck i nutid synliggörs och knyts till berättelser och kreativa uttryck från förr.

Projektet uppmärksammar således ett förbisett kulturarv och betraktar detta just som ett kulturarv. Genom historien har vetenskapen bidragit såväl till positiva förändringar som till våld och förtryck mot personer med psykisk ohälsa. Projektet öppnar upp för en ny typ av samarbete mellan forskare och erfarenhetsexperter, där de senares erfarenheter tas på allvar genom att personerna ges utrymme att lyfta kulturarvet som sitt och få detta dokumenterat och bevarat i antologin. I förlängningen kan detta bidra till viss upprättelse, ökad jämlikhet och värdighet samt till att motverka samtida och framtida våld och förtryck av människor som marginaliserats till följd av psykisk ohälsa.

The anthology ”Mad studies, cultural heritage and art”

The anthology Mad Heritage, Cultural Heritage and Art is ready! Welcome to our world of mad heritage and creative expression. The book contains 30 chapters by ”patients”, researchers, clinicians, artists and museum staff who give their perspectives on mental suffering, madness and cultural heritage. Editors are Annica Engström and Elisabeth Punzi. Helen Johansson participated in the editorial committee. Cover artwork by Marta Wandt and Samuel Gynnemo. 

The book presents Mad Studies and Critical Cultural Heritage Studies. These two disciplines are a bit rowdy. They question established knowledge about both mental suffering and cultural heritage. Grassroots perspectives and creative expressions are important, partly to understand mental suffering and madness beyond diagnoses and medical perspectives and partly to lift the cultural heritage of people considered mad.

The book is a collaboration between the association Mad Heritage and Contemporary Arts and the Center for Critical Cultural Heritage Studies at University of Gothenburg with support from King Gustaf VI Adolf’s fund for Swedish culture, and is published by Trapart publishing house. Book release will take place during Culture Night on 28 October 2022 at the Aniara bookstore in Gothenburg.

Mad Studies is an interdisciplinary field in which clinics, researchers, ex-patients, patients, artists and relatives work together to understand mental distress and improve responses for people impacted by mental distress. The field has recently gained attention at the University of Gothenburg, including through the February 2020 public lecture “Mad people’s history, Mad studies and critical heritage studies”. This attracted almost 80 people, which shows the great interest in the field.

In the anthology project, we are aiming to use cultural heritage in a new way by focusing on it from below. The anthology enables people with psychiatric experience to express their own cultural heritage and adopt it as their own. Unrevealed experiences are given space and the opportunity to be re-assessed.
This is done by making contemporary stories and creative expressions visible and associating them with stories and creative expressions from the past.

In this way, the project recognizes and highlights a neglected cultural heritage. Throughout history, science has contributed to positive changes but also to abuse and repression against people impacted by mental distress. The project opens up for a new type of cooperation between researchers and experts on experience. These experiences are treated seriously by giving the experts space to adopt the cultural heritage as their own and to have it documented and preserved in the anthology. In the long run, this contributes to a certain degree of redress, increase equality and dignity and counteracts current and future violence and oppression of people marginalized because of mental distress.