Inspiration till föreningen fick vi efter ett symposium om Konst och återhämtning som arrangerades på Akademin Valand i februari 2018.

På symposiet lyftes konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning och att detta är ett kulturarv som återupptäcks. Under 1900-talet utvecklades dansterapi, musikverksamhet och konstateljéer och idag finns ett ökat intresse för att integrera olika former av kultur i olika insatser för personer med psykisk ohälsa. På symposiet uppmärksammades även att olika former av kultur hjälper människor att hitta sammanhang, tillfredsställelse och mening.

På symposiet talade Elisabeth Punzi om forskningsperspektiv, Annica Engström om konstnärlig verksamhet vid aktivitetscenter för personer med psykisk ohälsa och Marta Wandt och Bo Stefan Johansson delade med sig av personliga reflektioner om att använda konst och skapande som en väg till återhämtning och visade sin konst. Dessutom berättade Stefan Karlsson och Karin Olander Carlsson om konstateljén vid Psykiatri affektiva, Sahlgrenska.

Det var en fantastisk dag där brukare, kliniker, konstnärer, musiker, tjänstemän och forskare möttes och utbytte erfarenheter och gav varandra inspiration.

Symposium on art and recovery

The inspiration for the association came after a symposium on Art and Recovery that was organised at Valand Academy in February 2018.

The symposium highlighted artistic expression as a path to recovery and as a heritage that is being rediscovered. During the 20th century, dance therapy, musical activities and art studios developed, and now there is increased interest in integrating a range of different cultural forms into initiatives for those impacted by mental illness. The symposium also highlighted the fact that different forms of culture help people to find context, satisfaction and meaning.

At the symposium, Elisabeth Punzi spoke about research perspectives, Annica Engström about artistic activities at activity centres for people with mental illness, and Marta Wandt and Bo Stefan Johansson shared personal reflections on using art and creative activities as a path to recovery. They also exhibited their art. In addition, Stefan Karlsson and Karin Olander Carlsson told us about the art studio at Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Hospital.

It was a great day where patients, clinics, artists, musicians, administrators and researchers met, exchanged experiences and inspired each other.

 

Drawing by Marta Wandt

I dag samlar jag på mig saker från naturen. Saker som har en form, eller en rörelse som speglar något inom mig själv. Jag har ett förråd med frökapslar, torkade blad, stenar och annat. Jag plockar fram något ur mitt förråd som talar till mig och som jag tycker gestaltar den känsla som jag har inombords just då.

Jag börjar att teckna av det jag funnit. Det blir en rörelsepå pappret. Sen söker och trevar jag mig fram.

Jag förlorar mig ofta i bilden, och får en desperat känsla av att vilja hitta en struktur och få ett fotfäste. Men för att citera den svenske poeten Erik Johan Stagnelius, så är ”Kaos granne med gud” och det föds något i bilden som håller ihop.

Jag landar och blicken lyfte. Jag njuter av att fylla pappret med färger och linjer som talar till varandra. Och allt blir ljust och hoppfullt i ett organiskt mikrokosmos.

Marta Wandt

Today I collect objects from nature. Things that have a shape, or a movement that reflects something that is within me. I have a hoard of seed capsules, dried leaves, stones and more. I pick something out from my collection that speaks to me about what I think represents the feeling that I have inside at the time.

I start to draw what I have found. It becomes a movement on the paper. Then I search and feel my way forward.

I often get lost in the picture, and get a desperate feeling of wanting to find some structure and gain a foothold. But to quote the Swedish poet, Erik Johan Stagnelius, ‘Chaos is the neighbour to God’ and something is born in the picture that holds it all together.

I land and my eyes lift upwards. I enjoy filling the paper with colours and lines that speak to each other. And everything becomes bright and hopeful in an organic microcosm.

Marta Wandt

Bo Stefan Johansson

Det är först när man gjort sin tavla eller sitt konstverk som man kan uppleva en befriande känsla.
Konstverket talar tillbaka till en.
Ibland händer det direkt eller så tar det flera månader eller år.
När man är inne i en process så tänker man inte på sin jobbiga situation. Då arbetar tankarna med att skapa.
Detta medför att man får en paus från sitt eventuella lidande och läker snabbare.
Konst är som en slags ”jordning” som på ett ibland icke förståeligt sätt
knyter ihop världen med känslorna. Färg är som vitaminer för själen.

Bo Stefan Johansson

When your painting or artwork is finally finished, it gives you a sense of liberation.
The work of art speaks back to you.
Sometimes it happens immediately, or it may take several months or years.
When in the midst of a process, you do not think of the difficulty of your situation. Your thoughts are engaged on the process of creation.
This gives you a break from any troubles and helps you heal more quickly.
Art grounds you and your emotions and to the world in a sometimes incomprehensible way.
 Colours could be called vitamin supplements for the soul.

Bo Stefan Johansson