Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020

Bild: Skulpturen Medicinsk labyrint av Helene Johansson 2007
Photo: The sculpture “Medical Labyrinth” by Helene Johansson 2007

I projektet med antologin strävar vi efter att använda kulturarvet på ett nytt sätt genom att fokusera på kulturarvet underifrån. Antologin möjliggör för personer med erfarenhet av psykiatri att uttrycka sin egen kulturarvshistoria och göra kulturarvet till sitt. Ohörda erfarenheter ges
här utrymme och chans att omvärderas. Detta genom att berättelser och kreativa uttryck i nutid synliggörs och knyts till berättelser och kreativa uttryck från förr.

Projektet uppmärksammar således ett förbisett kulturarv och betraktar detta just som ett kulturarv. Genom historien har vetenskapen bidragit såväl till positiva förändringar som till våld och förtryck mot personer med psykisk ohälsa. Projektet öppnar upp för en ny typ av samarbete mellan forskare och erfarenhetsexperter, där de senares erfarenheter tas på allvar genom att personerna ges utrymme att lyfta kulturarvet som sitt och få detta dokumenterat och bevarat i antologin. I förlängningen kan detta bidra till viss upprättelse, ökad jämlikhet och värdighet samt till att motverka samtida och framtida våld och förtryck av människor som marginaliserats till följd av psykisk ohälsa.

[/vc_column_text]

The Heritage Academy’s development funds 2020

Great news! We have been granted project funding from the Swedish Heritage Academy’s 2020 development funds. The project is being led by Linda Weichselbraun (doctoral student at the Department of Sociology & Work Science at the University of Gothenburg) and Annica Engström (Mad Heritage & Contemporary Arts Association). They will compile an anthology with the working title “Mad Heritage and Contemporary Arts”. The anthology is a step toward establishing the new research field of Mad Studies in Sweden.
Mad Studies is an interdisciplinary field in which clinics, researchers, ex-patients, patients, artists and relatives work together to understand mental illness and improve responses for people impacted by mental illness. The field has recently gained attention at the University of Gothenburg, including through the February 2020 public lecture “Mad people’s history, Mad studies and critical heritage studies”. This attracted almost 80 people, which is testimony to the high level of interest in the field.

In the anthology project, we are aiming to use cultural heritage in a new way by focusing on it from its underside. The anthology enables people with psychiatric experience to express their own heritage and adopt its cultural heritage as their own. Unrevealed experiences are given space and the opportunity to be re-assessed.
This is done by making stories and creative expressions in contemporary times visible and associating them with stories and creative expressions from the past.

In this way, the project recognises and highlights a neglected cultural heritage. Throughout history, science has contributed to positive changes but also to abuse and repression against people impacted by mental illness. The project opens up for a new type of cooperation between researchers and experiential experts. These experts are treated seriously by giving them the space to adopt the cultural heritage as their own and to have it documented and preserved in anthology. In the long run, this contributes to a certain degree of redress, increase equality and dignity and counteracts current and future violence and oppression of people marginalised because of mental illness.

Bild: Skulpturen Medicinsk labyrint av Helene Johansson 2007
Photo: The sculpture “Medical Labyrinth” by Helene Johansson 2007

[/vc_column][/vc_row]

En glad nyhet! Vi har beviljats projektstöd ur Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020. Projektet leds av Linda Weichselbraun (doktorand Inst. för sociologi & arbetsvetenskap, GU) och Annica Engström (Föreningen Mad Heritage & Contemporary Arts) och skall sammanställa en antologi arbetstiteln ”Mad Heritage and Contemporary Arts”. Antologin är ett steg mot att etablera det nya forskningsfältet Mad Studies i Sverige.
Mad Studies är ett interdisciplinärt fält där kliniker, forskare, ex patienter, brukare, konstnärer och anhöriga arbetar tillsammans för att förstå psykisk ohälsa och förbättra insatser för personer med psykisk ohälsa. Vid GU har fältet nyligen börjat uppmärksammas, bland annat genom den offentliga föreläsningen ”Mad people’s history, mad studies and critical heritage studies” i februari 2020. Denna lockade närmare 80 personer, vilket vittnar om det stora intresset för fältet.

I projektet med antologin strävar vi efter att använda kulturarvet på ett nytt sätt genom att fokusera på kulturarvet underifrån. Antologin möjliggör för personer med erfarenhet av psykiatri att uttrycka sin egen kulturarvshistoria och göra kulturarvet till sitt. Ohörda erfarenheter ges
här utrymme och chans att omvärderas. Detta genom att berättelser och kreativa uttryck i nutid synliggörs och knyts till berättelser och kreativa uttryck från förr.

Projektet uppmärksammar således ett förbisett kulturarv och betraktar detta just som ett kulturarv. Genom historien har vetenskapen bidragit såväl till positiva förändringar som till våld och förtryck mot personer med psykisk ohälsa. Projektet öppnar upp för en ny typ av samarbete mellan forskare och erfarenhetsexperter, där de senares erfarenheter tas på allvar genom att personerna ges utrymme att lyfta kulturarvet som sitt och få detta dokumenterat och bevarat i antologin. I förlängningen kan detta bidra till viss upprättelse, ökad jämlikhet och värdighet samt till att motverka samtida och framtida våld och förtryck av människor som marginaliserats till följd av psykisk ohälsa.

[/vc_column_text]

The Heritage Academy’s development funds 2020

Great news! We have been granted project funding from the Swedish Heritage Academy’s 2020 development funds. The project is being led by Linda Weichselbraun (doctoral student at the Department of Sociology & Work Science at the University of Gothenburg) and Annica Engström (Mad Heritage & Contemporary Arts Association). They will compile an anthology with the working title “Mad Heritage and Contemporary Arts”. The anthology is a step toward establishing the new research field of Mad Studies in Sweden.
Mad Studies is an interdisciplinary field in which clinics, researchers, ex-patients, patients, artists and relatives work together to understand mental illness and improve responses for people impacted by mental illness. The field has recently gained attention at the University of Gothenburg, including through the February 2020 public lecture “Mad people’s history, Mad studies and critical heritage studies”. This attracted almost 80 people, which is testimony to the high level of interest in the field.

In the anthology project, we are aiming to use cultural heritage in a new way by focusing on it from its underside. The anthology enables people with psychiatric experience to express their own heritage and adopt its cultural heritage as their own. Unrevealed experiences are given space and the opportunity to be re-assessed.
This is done by making stories and creative expressions in contemporary times visible and associating them with stories and creative expressions from the past.

In this way, the project recognises and highlights a neglected cultural heritage. Throughout history, science has contributed to positive changes but also to abuse and repression against people impacted by mental illness. The project opens up for a new type of cooperation between researchers and experiential experts. These experts are treated seriously by giving them the space to adopt the cultural heritage as their own and to have it documented and preserved in anthology. In the long run, this contributes to a certain degree of redress, increase equality and dignity and counteracts current and future violence and oppression of people marginalised because of mental illness.


Bild: Skulpturen Medicinsk labyrint av Helene Johansson 2007
Photo: The sculpture “Medical Labyrinth” by Helene Johansson 2007

[/vc_column][/vc_row]

En glad nyhet! Vi har beviljats projektstöd ur Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020. Projektet leds av Linda Weichselbraun (doktorand Inst. för sociologi & arbetsvetenskap, GU) och Annica Engström (Föreningen Mad Heritage & Contemporary Arts) och skall sammanställa en antologi arbetstiteln ”Mad Heritage and Contemporary Arts”. Antologin är ett steg mot att etablera det nya forskningsfältet Mad Studies i Sverige.
Mad Studies är ett interdisciplinärt fält där kliniker, forskare, ex patienter, brukare, konstnärer och anhöriga arbetar tillsammans för att förstå psykisk ohälsa och förbättra insatser för personer med psykisk ohälsa. Vid GU har fältet nyligen börjat uppmärksammas, bland annat genom den offentliga föreläsningen ”Mad people’s history, mad studies and critical heritage studies” i februari 2020. Denna lockade närmare 80 personer, vilket vittnar om det stora intresset för fältet.

I projektet med antologin strävar vi efter att använda kulturarvet på ett nytt sätt genom att fokusera på kulturarvet underifrån. Antologin möjliggör för personer med erfarenhet av psykiatri att uttrycka sin egen kulturarvshistoria och göra kulturarvet till sitt. Ohörda erfarenheter ges
här utrymme och chans att omvärderas. Detta genom att berättelser och kreativa uttryck i nutid synliggörs och knyts till berättelser och kreativa uttryck från förr.

Projektet uppmärksammar således ett förbisett kulturarv och betraktar detta just som ett kulturarv. Genom historien har vetenskapen bidragit såväl till positiva förändringar som till våld och förtryck mot personer med psykisk ohälsa. Projektet öppnar upp för en ny typ av samarbete mellan forskare och erfarenhetsexperter, där de senares erfarenheter tas på allvar genom att personerna ges utrymme att lyfta kulturarvet som sitt och få detta dokumenterat och bevarat i antologin. I förlängningen kan detta bidra till viss upprättelse, ökad jämlikhet och värdighet samt till att motverka samtida och framtida våld och förtryck av människor som marginaliserats till följd av psykisk ohälsa.

[/vc_column_text]

The Heritage Academy’s development funds 2020

Great news! We have been granted project funding from the Swedish Heritage Academy’s 2020 development funds. The project is being led by Linda Weichselbraun (doctoral student at the Department of Sociology & Work Science at the University of Gothenburg) and Annica Engström (Mad Heritage & Contemporary Arts Association). They will compile an anthology with the working title “Mad Heritage and Contemporary Arts”. The anthology is a step toward establishing the new research field of Mad Studies in Sweden.
Mad Studies is an interdisciplinary field in which clinics, researchers, ex-patients, patients, artists and relatives work together to understand mental illness and improve responses for people impacted by mental illness. The field has recently gained attention at the University of Gothenburg, including through the February 2020 public lecture “Mad people’s history, Mad studies and critical heritage studies”. This attracted almost 80 people, which is testimony to the high level of interest in the field.

In the anthology project, we are aiming to use cultural heritage in a new way by focusing on it from its underside. The anthology enables people with psychiatric experience to express their own heritage and adopt its cultural heritage as their own. Unrevealed experiences are given space and the opportunity to be re-assessed.
This is done by making stories and creative expressions in contemporary times visible and associating them with stories and creative expressions from the past.

In this way, the project recognises and highlights a neglected cultural heritage. Throughout history, science has contributed to positive changes but also to abuse and repression against people impacted by mental illness. The project opens up for a new type of cooperation between researchers and experiential experts. These experts are treated seriously by giving them the space to adopt the cultural heritage as their own and to have it documented and preserved in anthology. In the long run, this contributes to a certain degree of redress, increase equality and dignity and counteracts current and future violence and oppression of people marginalised because of mental illness.


Bild: Skulpturen Medicinsk labyrint av Helene Johansson 2007
Photo: The sculpture “Medical Labyrinth” by Helene Johansson 2007

[/vc_column][/vc_row]