Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020

En glad nyhet! Vi har beviljats projektstöd ur Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020. Projektet leds av Linda Weichselbraun (doktorand Inst. för sociologi & arbetsvetenskap, GU) och Annica Engström (Föreningen Mad Heritage & Contemporary Arts) och skall sammanställa en antologi arbetstiteln “Mad Heritage and Contemporary Arts”. Antologin är ett steg mot att etablera det nya forskningsfältet Mad Studies i Sverige.
Mad Studies är ett interdisciplinärt fält där kliniker, forskare, ex patienter, brukare, konstnärer och anhöriga arbetar tillsammans för att förstå psykisk ohälsa och förbättra insatser för personer med psykisk ohälsa. Vid GU har fältet nyligen börjat uppmärksammas, bland annat genom den offentliga föreläsningen “Mad people’s history, mad studies and critical heritage studies” i februari 2020. Denna lockade närmare 80 personer, vilket vittnar om det stora intresset för fältet.

I projektet med antologin strävar vi efter att använda kulturarvet på ett nytt sätt genom att fokusera på kulturarvet underifrån. Antologin möjliggör för personer med erfarenhet av psykiatri att uttrycka sin egen kulturarvshistoria och göra kulturarvet till sitt. Ohörda erfarenheter ges
här utrymme och chans att omvärderas. Detta genom att berättelser och kreativa uttryck i nutid synliggörs och knyts till berättelser och kreativa uttryck från förr.

Projektet uppmärksammar således ett förbisett kulturarv och betraktar detta just som ett kulturarv. Genom historien har vetenskapen bidragit såväl till positiva förändringar som till våld och förtryck mot personer med psykisk ohälsa. Projektet öppnar upp för en ny typ av samarbete mellan forskare och erfarenhetsexperter, där de senares erfarenheter tas på allvar genom att personerna ges utrymme att lyfta kulturarvet som sitt och få detta dokumenterat och bevarat i antologin. I förlängningen kan detta bidra till viss upprättelse, ökad jämlikhet och värdighet samt till att motverka samtida och framtida våld och förtryck av människor som marginaliserats till följd av psykisk ohälsa.

Bild: Skulpturen Medicinsk labyrint av Helene Johansson 2007